İçeriğe geç

ÜÇGEN FORMASYONLARI

Görsel açıdan grafikler üzerinde en kolay tanımlanabilen formasyonlardan olan üçgen formasyonları, her ne kadar dönüş formasyonları arasında sınıflandırılıyor olsa da, trend üzerinde oluşturacakları etki tamamen üçgenin sekline bağlı olarak belirlenecektir.

Örneğin bir simetrik üçgen trendin devamı eğilimindeyken, bir yükselen üçgen bir yükselen trendde devam, düşüş trendinde ise dönüş formasyonu olarak çalışan aynı şekilde bir alçalan üçgen de bir düşüş trendinde devam, yükseliş trendinde ise dönüş formasyonu olarak çalışacaktır.

OLUŞUM;
Bir üçgen formasyonunda genel oluşum, üçgenin türüne göre değişiklik gösterir olsa da,aslında giderek alçalmakta olan tepeler ve giderek yükselen diplerden oluşur

iki ayrı trendin birbirine doğru yaklaşmaları sırasında yaşanan sıkışmalardır. Bu sırada giderek alçalan tepelerle yükselen diplerin oluşturduğu üçgenin şekli iç piyasaya hakim gücün hangi taraf olduğu hakkındaki ipuçlarını taşıyacaktır. Alıcıların saticılara karşı daha arzulu olduğu sıkışmalarda ise, üçgenin ucu yukarı doğru olma eğilimindedir ve yukarı eğim arttıkça kırılımın yukarı yönlü olma ihtimalinin de artması beklenir. Bunun uç noktası ise, üst trendin yatay hale geldiği bir yükselen üçgendir. Satıcıların alıcılara göre daha arzulu olduğu durumlarda ise üçgenin ucu aşa doğru eğilecektir. Eğim aşağı doğru arttığı müddetçe de kırılımın aşağı yönlü olma ihtimali de o oranda artacaktır. Aşağı eğimli üçgenlerin uç noktası da, alt trendin yatay olduğu bir alçalan üçgendir.

Hakimiyetin alıcılar ve satıcılar arasında gidip geldiği bu kararsız bölgenin süresi ise genellikle bir ayla üç-dört ay arasında değişir(zaman daha kısa olabilir). Bu süre bazen uzun vadeli trendlerin dönüşlerinde uzayabilir..

Simetrik üçgen formasyonu…;Üçgen formasyonu…..

Her biri bir önceki tepe ve diplere ulaşamadan dönen yeni tepe ve diplerin oluşturduğu simetrik üçgenler, genellikle bir devam formasyon olarak karşımıza çıkarlar ve var olan trendin bir süre için durakladığı, alıcı ve satıcıların hakimiyeti bütünüyle ele alamadığı sıkışma dönemle olarak tanımlanırlar. Formasyon içinde satıcıların her seferinde daha düşük seviyeden satışa geçmeleriyle bir önceki tepeden daha düşük seviyede oluşan yeni tepeler ve alıcıların her seferinde daha yüksek seviyelerden alışa geçmeleri ile bir önceki dipten daha yüksekte oluşan yeni dipler, kırılmanın yönü hakkında tereddütlere yol açsa da, simetrik üçgenler açısından genel beklenti, var olan trendin devam edeceği şeklindedir. Yani kırılmanın, formasyona girilen yönün tersi tarafında gerçekleşmesi beklenir.(hacim sürekli takip edilmeli,özellikle kırılma noktası sayılabilecek trend veya tepki noktalarında)

ÜÇGEN İÇİNDEN ÇIKILDIĞI VAKİT FORMASYON BOZULUR VE HEDEF TESPİTİ OLUŞUM YÜKSEKLİĞİ KADARDIR

Var olan trendin bir yükselen trend olduğu durumda, ilk tepeyi oluşturan yükseliş sırasında hacim yüksektir. Tepeden aşağı dönüşte ise, düşen fiyatlara hacimdeki düşüş eşlik eder.
Bu bir yükseliş trendinde düşüşlerin genel özelliği olduğundan bir süre sonra piyasaya yeniden giren alıcılarla fiyatlar yeniden yükselişe geçer. Ancak bu yükselişte hacim, ilk tepeyi yapılırken oluşan hacme oranla daha azdır. Zayıflayan bir trende işaret eden bu kusur, bir önceki tepeye ulaşamadan satışları tetikleyecek olan bir unsurdur. Yine de vazgeçmeye niyeti olmayan alıcılar, fiyatların bir önceki dibe ulaşmasına izin vermez ve ikinci dip birinci dibin üzerinde gerçekleşir. Bu andan itibaren yukarıda oluşan iki tepe ve aşağıda oluşan iki dil sayesinde üçgen formasyonu muz artık çizilebilir hale gelmiştir ve bu noktaları birleştirerek oluşturduğumuz trend bir direnç, alttaki trend ise bir destek olarak çalışacaktır.

Bu tür sıkışmaların yaşandığı piyasalar ve bu piyasalarda görülen formasyonların ise ortak özelliği, formasyon ilerledikçe düşme eğiliminde olan işlem hacmidir. Bu, her yükselişte satışa hazır olan satıcılarla, her düşüşte alışa hazır olan alıcıların varlığının yol açtığı yön hakkındaki belirsizliktir. Ancak tüm bu belirsizliklere ve sıkışan fiyatlara rağmen, hacim yine de kırılımın yönü hakkındaki ipuçlarını içinde barındırmaktadır ve hiçbir zaman bir simetrik üçgen tamamen nötr değildir. Bu yüzden de her tepe ve dip dönüşlerindeki hacim dikkatlice analiz edilmelidir. Çünkü kırılmanın, hangi tarafa olan hareketlerde hacim artışı oluyorsa o yönde olacağı unutulmamalıdır.

Bir simetrik üçgenin bir yükseliş trendi içinde görülmesi durumunda ise, genellikle yükselişlerdeki hacim düşüşlerdeki hacimden yüksektir. Formasyon boyunca hacim azalma eğiliminde olsa da, diplerden dönüşlerde yükselen hacim tepelerden dönüşlerde azalmaktadır. Bu yüzden de yükseliş trendindeki simetrik üçgenlerde beklenti, kırılmanın yukari tarafa doğru olarak trendin yeniden ivme kazanması şeklindedir. Ancak nadiren görülse de özellikle de trendin güç kaybettigi zamanlarda düşüşlerde hacmin artog, da gözlemlenebilir ki bu da, genel beklentinin aksine formasyonun aşağı yönde kinılmasina ve bir dönüş formasyonu haline gelmesine yol açabilir. Bu yüzden formasyonun yorumlanmasınd hacim mutlaka dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki şekilde bir simetrik üçgen formasyonunun hem dönüş hem de devam formasyonu olarak çalıştığı bir örnek görülmektedir.

Var olan trendin bir düşüş trendi olması durumunda ise formasyonun mantığı yükseliştekinin ayna görüntüsü olacak şekilde çalışmaktadır. Burada da ilk dibi oluşturan işlem hacmi yüksektir ve dipten yükselişte hacim düşmektedir. Genel düşüş trendi mantığına uygun bu hacim azalması, ilk tepenin oluştuğu bölgede yeni bir satış dalgası ile yönünü tekrar düşüşe çevirir. Ancak burada da ilk tepeden geri dönüşteki hacim, formasyona girişteki hacim kadar yüksek değildir. Hacimce desteklenmeyen bu düşüşte, bir önceki dibe ulaşmayı dahi başaramaz ve ikinci dip ilk dibin üzerinde gerçekleşir. Yeni daha düşük bir dip yapamayan trend, sorun yaşamakta olduğu sinyalini vermiştir. Ancak yükselişte hacim yoktur ve bu da ilk tepenin albnda satcılarca tekrar düşüşe çevrilir. lik dört noktanın oluşumu ile birlikte çizilebilir iki trendimizde oluşmuştur artık.

Yükseliş trendinde olduğu gibi burada da üst trendimiz direnç alt trendimiz ise destek olarak çalışacaktır.

Đüşüş trendi içinde görülen bu simetrik üçgenin içindeki hareketlerde ise, genellikle düşüşlerdeki hacim yükseliştekilerden fazladır. Tepelerden dönüşlerdeki hacim, diplerden dönüşlerdeki hacmin üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak burada da hacim, formasyon ilerledikçe azalma egilimindedir. Düşüşteki formasyonun kırılma yönü ise aşağı doğrudur ve formasyondan giriş yönünün aksi tarafından çıkılarak trende geri dönülür. Yine burada da hacim dikkatle izlenmeli, yükselişte artması durumunda genel beklentinin aksine, formasyonun yukan yönde olabileceği ve bir dönüş formasyonu haline gelebilecegi unutulmamalıdır.

Formasyonlardaki kırılmanın karakteristik özelligi ise, formasyon bayunca azalan işlem hacminde görülen dikkat çekici artıştır. Aynıca formasyonu sınırlayan trend çizgilerinin dışına taşan gün içi hareketlerin kırılma sayılamayacağı ve kırılma için formasyon sınırları dışında bir kapanış gerektiği unutulmamalıdır. Yine de burada dikkat edilmesi gereken, dışarıda kapanışın hacim destekli olması gerektiğidir.

Kırılmanın ardından ise, genellikle diğer formasyonlarda da görülen bir geri dönüş hareketi yaşanır. Formasyondan yüksek işlem hacmiyle ayrılan fiyatlar, bir süre sonra durulup kırdıkları trend çizgisine doğru bir dönüş yaparlar. Ancak geri dönüş hareketi sırasında işlem hacmi düşüktür ve genellikle formasyon sınırlarına ulaşamadan güçlerini kaybederek kırılım yönündeki hareketlerine tekrar yükselen bir hacim eşliğinde devam ederler.

Üçgen formasyonlarında görülen bir diğer özellik ise, kurmanın bazı ufak farklılıklar gösterse de yaklaşık olarak formasyon boyunun 2/3 ü civarından gerçekleşmesidir. Kırılma zamanının tahmini ise, ilk dört noktanın elde edilmesinin ardından çizilen alt ve üst trendlerin kesişim noktaları ile, ilk tepe yada dibin oluştuğu formasyon başlangici arasındaki zaman diliminin hesaplanması suretiyle yapılabilir.

Fiyat salınımlarının formasyon içinde oyalanmayı sürdürmesi ve hareketin formasyonun sonuna doğru hareketine devam etmesi durumunda ise, kararsızlık had safhaya ulaşacağından yanlış sinyal olasılıkları da artacaktır. Formasyonun sonuna doğru ilerleyen ve giderek küçülen aralıklarda işlem yapan fiyatlarda, bir taraftaki trendin kırılmış gibi görünüp ayı ve boğa tuzaklarının oluşması mümkündür. Fiyatlar, bu kırılımların ardından tekrar formasyon içine girip ters taraftan hareketlerine devam edebilir.

Formasyondan çıkışta hedef tespiti.….;;

Bir simetrik üçgen formasyonunda kırılımın ardından hedeflenecek olan fiyat seviyesinin tespitinde kullanılan yöntem tipkı diğer formasyonlarda olduğu gibi oluşumun yüksekliğinin kullanılması esasına dayanır. Bu yönteme göre kırılımın ardından fiyatlar, formasyona girişteki maksimum yükseklik kadar yol alacaklardır. Bu ise, formasyonun yüksekliği ne kadar fazla olursa kırilmanın ardından gelen fiyat hareketinin de o kadar fazla olacağı anlamına gelir. Ancak, burada hedef fiyat seviyesinin nihai hedef olmadığı, sadece kınlımdan sonraki minimum mesafenin tespiti için kullanıldığı unutulmamalıdır.

Yükselen üçgen formasyonu…

ÜST TREND ÇİZGİSİ DÜZ BİR HAT VE DİRENÇ OLARAK GÖZÜKÜR ,ALT TREND ÇİZGİSİ DİPLERİN ZAMAN İÇERİSİNDE YÜKSELDİĞİNİ VE AYNI ZAMANDA DESTEK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAR

Alıcılar satıcılardan daha arzulu ve sabırsız olduğu yükselen üçgen formasyonunda, simetrik üçgenden farklı olarak üst trend çizgisi yatay yada yataya yakındır. Bu, fiyatları yükseltmeye çalışan alıcıların her dipte bir önceki dibi yükseltmesine karşın, satıcılarla hep aynı seviyede karşılaştıkları bir oluşumdur.

Alıcılar satıcılardan daha güçlü olduğunu gösteren üçgenin bu yukarı eğiminin getirdiği bi diğer sonuç ise, kırılımında güçlü olan alıcılann istediği yönde yukarı doğru gerçekleşecek olmasıdır. Bir önceki oluşumdaki simetrik üçgenin kırılma nötr yaklaşımına ve dikkatli bir analiz ihtiyacına göre daha kesin olan bu öngörünün ise, pozisyon alma açısından analiste kolaylık sağladığı açıktır. Çünkü bu tanımdan yola çıktığımızda, oluşuma yükselen trend içinde rastladığımız durumlarda bir devam formasyonu olarak, bir düşüş trendi içinde rastladığımızda ise, bir dönüş formasyonu olarak çalışacak demektir.

Yükselen üçgen formasyonunun simetrik üçgenle olan benzer tarafi ise, formasyon ilerledikçe düşen işlem hacmidir. Alıcılar daha güçlü görünse ve her dip bir öncekinden yukarıda oluşurken bu mücadelede satıcılar sadece alıcıların ataklarını geri püskürtmeye çalışır görünse d, sonuçta trendin tekrar güçlenebilmek için soluklandığı bir sıkışma dönemidir ve sikışma hacimde de kendini gösterecektir. Ancak hacimdeki be azalışa rağmen, formasyon içindeki yükselişler sirasında gerçekleşen hacimler, düşüşler sırasında gerçekleşenlere oranla daha yüksektir ve yükselişlerde artan bu hacim aynı simetrik üçgende olduğu gibi kırılımın yönü hakkındaki ipuçlarinı barındırmaktadır.

Yine yükselen üçgendeki kırılmada da formasyonun dışında bir kapanış aramamız gerekecektir. Agresif alicilar nedeniyle sık sik ihlal edilebilen üst trend çizgisi, sadece gün içi hareketlerle geçildiği sürece bir kırılma olarak değerlendirilmez. Kırılma mutlaka üst sınırın üzerinde ve formasyon boyunca azalan hacimde görülen belirgin bir artış desteği ile gerçekleşmelidir. Kırılmanın ardından ise, simetrik üçgen de görüldüğü gibi bir geri dönüş hareketi yaşanabilir. Yüksek hacimli kırılImIn ardından yükselen fiyatlar geri dönerek kınlan üst çizgiye doğru yaklaşırlar. Ancak burada da bu geri dönüş sırasında genellikle hacim düşük kalır ve geri dönüş hareketi, trend çizgisine ulaşamadan yönünü tekrar yukarı çevirir.

Formasyonda hedef tespiti…..;;;;

Bir yükselen üçgen formasyonunda, kırlımın ardından hedeflenecek olan fiyat seviyesinin tespiti simetrik üçgende kullandığımız yöntemin aynısıdır ve formasyonun yüksekliğinin kullanılması esasına dayanır. Yani formasyonun kendi hareketliliği kendi hedefini belirleyecek ve kirılımın ardından fiyatlar formasyondaki en geniş mesafe kadar bir mesafe daha gideceklerdir. Bu mesafenin tespiti için ise, alttaki yükselen trendin bir paralelini alarak üst tarafa, formasyonun ilk tepesinden başlayacak şekilde yerleştirmek yeterlidir. Yine burada da hedef fiyat seviyesi nihai hedef değildir. Sadece kırkımdan sonra kat edilecek minimum mesafenin tespiti için kullanılmaktadır.

Alçalan üçgen formasyonu…;;;;;

Alıcının satıcılardan daha arzulu olduğu yükselen üçgenin tersine, alçalan üçgende arzulu ve sabırsız olan satıcılardır. Agresif satıcıların alçalttığı her bir tepeye karşılık alıcıların hep aynı seviyede satışları karşılayarak yönü tekrar yukarı çevirmeleri sonucunda ise karşımıza yükselen üçgenin bir ayna görüntüsü çıkmaktadır. Ve doğal olarak satıcıların alicılardan daha güçlü olduğunu gösteren bu yukarı eğimin sonucu ise, kırılımın güçlü olan satıcıların istediği yönde aşağı doğru gerçekleşecek olmasıdır. Yine alçalan üçgen de, formasyon ilerledikçe hacimde bir azalma olması beklenir. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken, sıkışma içindeki daralan hacimde bile düşüşler sırasındaki hacimlerin yükselişler sırasındaki hacimlere oranla daha yüksek olduğudur. Bu ise, tipkı simetrik ve yükselen üçgenlerde olduğu gibi hacim artışlarının yaşandığı yönde bir kırılmaya yol açacaktır.

YÜKSELEN ÜÇGENİN TAM TERSİ DESTEK NOKTASI DÜZ BİR HAT İLE OLUŞUR ,DİRENÇ NOKTASI ALÇALAN BİRER TEPKİ NOKTALARINDAN OLUŞUR

Kırılmanın teyidi ise, alttaki destek görevi gören trendin altında bir kapanışla verilir. Tipkı yükselen üçgende olduğu gibi burada da, agresif satıcılar nedeniyle gün içi hareketlerde formasyon sınırının ihlali mümkündür ve kapanış içeride gerçekleştiği sürece bunlar kılma olarak değerlendirilmez. Kirılmanın teyidi için aranması gereken bir diğer şart ise, kırılma sırasında hacimde belirgin bir artış olması gerektiğidir. Ancak buradaki hacim artışı kırılma öncesine göre fark edilir düzeyde olsa da, genellikle üçgen formasyonlarındaki yukan yönlü kırılışlar kadar büyük değildir.

Kırılmanın ardından ise, diğer üçgen formasyonlarında da olduğu gibi bir geri dönüş hareket oluşabilir. Kırılım sırasında artan işlem hacmi ise genellikle bu geri dönüş hareketi sırasında düşecektir. Bu düşük hacimli yükselme çabası ile daha fazla yükselemeyen fiyatlarda, genellikle kinlan çizgiye ulaşamadan yönünü tekrar aşağı çevirecektir.

Formasyonda hedef tespiti…..

Bir alçalan üçgen deki kırılım sonrası hedef fiyat tespiti de aynı diğer üçgen formasyonlarında olduğu gibidir ve fiyatların, kırılımdan sonra formasyonun yüksekligi kadar bir mesafe daha gideceği kabul edilir. Burada da formasyonun kendi hareketliliği kendi hedefini belirlemede kullanılmaktadır. Bu ise, üstteki yükselen trendin bir paralelini alarak alt tarafa, formasyonun ilk dibinden başlayacak şekilde yerleştirmek suretiyle yapılır.

Her formasyonda dikkat edilmesi gereken oluşumun gerçekleşme sebebi hacim tepki noktaları ve temel analiz ,bundan sonra zaten psikolojik olarak daima her riske veya heyecana hazırlıklı olmak…

2 Yorum

  1. U. D. U. D.

    Ağzınıza sağlık hocam açıklayıcı bir anlatım olmuş

  2. alper alper

    eline emeğine sağlık hocam…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir